Tipsenideetjes doet haar best de inhoud van haar website zorgvuldig samen te stellen. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij Tipsenideetjes een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u op deze pagina het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. Tipsenideetjes streeft er naar uw verzoek binnen 10 werkdagen te behandelen. Tipsenideetjes wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.

Notice

Om uw verzoek zo spoedig mogelijk af te kunnen handelen, dienen wij contact met u op te kunnen opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk contact op te nemen met het volgende e-mailadres: [email protected]

Inbreukmakende materiaal

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u in onderstaand veld de vindplaats van het volgens u inbreukmakende materiaal te vermelden en uw verzoek nader toe te lichten.

Vindplaats materiaal*

Toelichting

Naam van rechthebbende*

Bewijsstukken

Om uw verzoek te kunnen beoordelen, vragen wij u onderstaande bewijsstukken als bijlage aan uw verzoek toe te voegen.

Bewijs dat eerder genoemd persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten:

Bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden:

Door een email te sturen zendt u dit naar Tipsenideetjes en verzoekt u Tipsenideetjes de hierboven vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarnaast verklaart u hierbij:

Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.
Dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Takedown

Indien Tipsenideetjes uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van de informatie impliceert niet dat Tipsenideetjes enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.